Ligelønsloven

Lov om lige løn til mænd og kvinder

Ligelønsloven er fra 1976. Loven bygger på EU’s ligelønsdirektiv fra 1975. Ligelønsdirektivet er nu en indarbejdet i EU's omarbejdede ligebehandlings- og ligelønsdirektiv fra 2006. 

Lovens princip er, at en arbejdsgiver skal behandle kvinder og mænd lige, når det gælder løn. Kvinder og mænd skal have lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi.

I loven finder du bl.a. regler om:

  • direkte og indirekte forskelsbehandling
  • princippet om kønsmainstreaming
  • bedømmelsen af hvornår arbejde er af samme værdi
  • krav på godtgørelse og forskelsløn, når kvinder eller mænd forskelsbehandles
  • enhver lønmodtagers ret til at videregive egne lønoplysninger
  • beskyttelsen mod at blive afskediget, fordi der er fremsat krav om lige løn
  • bevisbedømmelsen i ligelønssager
  • sanktioner ved lovovertrædelse: godtgørelse, underkendelse af en retsstridig afskedigelse og bødestraf
  • visse virksomheders pligt til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik mv.

Hvis du har oplevet at være udsat for kønsdiskriminering - så kan du gratis klage til Ligestillingsnævnet.

Fra 1. januar 2007 skal større virksomheder udarbejde årlige kønsopdelte lønstatistikker eller løbende udarbejde redegørelser om deres indsats for at fremme ligeløn. Læs mere om kønsopdelt lønstatistik mv. (klik i højre side).