Gode historier

En række virksomheder har allerede beskæftiget sig med ligestilling og lønforskelle mellem kvinder og mænd. De har beskrevet deres gode historier og vil gerne lade andre få del i deres overvejelser.

I forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedsguiden om det kønsopdelte arbejdsmarked er et antal virksomheder blevet interviewet. Deres erfaringer med det kønsopdelte arbejdsmarked, ligeløn og ligestilling er inspirerende læsning. Interviewene kan læses på sitet.

Logo for Adecco

Kønsbevidst rekruttering

Det er en bærende værdi for Adecco, at det alene er den enkelte vikars kompetencer, der er afgørende. Valget mellem flere kandidater sker således på baggrund af faglige og personlige kvalifikationer og ikke på baggrund af køn. En lønsammenligning inden for medarbejdergrupper har vist, at der ikke er lønforskelle mellem mænd og kvinder.
Logo for Arriva Skandinaviens A/S

Lige muligheder for alle – en bevidst strategi

Hos Arriva Skandinavien A/S arbejdes der løbende med til stadighed at sikre, at alle vilkår omkring tildeling af løn og personalegoder er neutrale i forhold til alle andre aspekter end de, som er relevante for det enkelte job.
Logo for Bang og Olufsen

Bang og Olufsen satser på fremtidige design

Bang og Olufsen har gjort sig flere vigtige erfaringer med at udligne kønsopdelingen på arbejdspladsen, der strækker sig fra arbejdsmiljø til produktudvikling. Virksomheden skal kunne designe produkter, som appellerer til både mænd og kvinder – og for at opnå dette må begge køn være involveret i udviklingsprocessen.
Logo for Beredskabsstyrelsen

Her og nu løsninger og bedre samarbejde

For Beredskabsstyrelsen er det væsentligste at problemer løses, når de opstår, det skal ikke være kompliceret at tage hensyn til alle. Beredskabsstyrelsen arbejder også aktivt for at få både kvinder og mænd i arbejdsgrupper, da det er deres erfaring, at det skaber bedre arbejdsmiljø og forbedrer engagementet. Revurderingen af deres rekrutteringsprocedurer har ligeledes givet bonus.
Logo for Danske Spil A/S

Lige muligheder

Det er væsentligt for Dansk Spil at der er lige muligheder i virksomheden – uanset om man er kvinde eller mand. Danske Spil er af den overbevisning, at kønnenes forskellighed og mangfoldighed skaber udvikling og fornyelse.
Logo for Falck Danmark A/S

Rekruttering af kvinder til de mandsdominerende områder

Falck Danmark A/S har sat fokus på at rekruttere flere kvinder, da bemandingen på vagtcentralerne og blandt falckreddergruppen traditionelt har været mandsdomineret. Desuden har Falck Danmark A/S i samarbejde med HK gennemført en større undersøgelse af medarbejdernes løn for at sikre og fremme ligestilling i forbindelse med lønfastsættelsen for medarbejderne.
Logo for Hewlett-Packard

Work-Life harmony

Hewlett-Packards store fokus på medarbejderne kommer til udtryk i et væld af initiativer, bl.a. under betegnelsen Work-Life harmony. Hos Hewlett-Packard skal lønstrukturen være professionel, metodisk og ikke-diskriminerende. Irrelevante lønforskelle skal udryddes.
Logo for IKEA

Mangfoldighed kan betale sig

IKEA har iværksat en lang række initiativer, der målrettet sigter mod at skabe rammer, hvor alle ansatte uanset eksempelvis køn, alder, race m.m. har lige muligheder. Eksempelvis har IKEA som mål at afspejle samfundet med 50/50 kvinder og mænd.IKEA er også bevidst om, at der ikke ved lønfastsættelsen tages hensyn til køn.
Logo for Leaf Danmark A/S

Lønsystem uden kønsforskelle

Som led i en nytænkning af virksomhedens lønsystem indførte Leaf Danmark A/S en kvalifikationsløn baseret på en række velbeskrevne kriterier. Det viste sig efterfølgende, at lønsystemet giver lige muligheder for mænd og kvinder.
Logo for Metro Service A/S

Fastlagt mangfoldighedsstrategi

Hos Metro A/S er strategien ganske enkelt at sikre, at lønfastsættelsen og lønudviklingen har nøje sammenhæng med den enkelte medarbejders præstation og adfærd. Samtidig hermed arbejder man aktivt for at rekruttere flere kvinder i lederstillinger på virksomheden.
Logo for MidtVask

Arbejdsmiljø og medarbejderudvikling

MidtVasks markante fokus på arbejdsmiljø og medarbejderudvikling har bragt mange ændringer på virksomheden og har blandt andet resulteret i introduktionen af nye arbejdsopgaver og en mindre opdelt medarbejdergruppe. Der er ikke længere typiske mande- og kvindejob. Kernen er kompetenceudvikling og den enkelte medarbejders potentialer.
Logo for Nordea

Talentudvikling, jobprofiler og gamle vaner

Det væsentligste for Nordea er at nye jobprofiler reflekterer de succeskriterier, som er vigtigst for Nordea, og at kriterierne både er rent faglige og teamprægede. Det er vigtigt for Nordea, at både hårde og bløde værdier er repræsenteret. Nordea arbejder også for at forbedre deres talentudvikling og gøre op med gamle vaner, som kan have en utilsigtet karrierehæmmende virkning for de kvindelige medarbejdere.
Logo for Radiometer

Aktiv indsats for afvikling af lønforskelle

Hos Radiometer er det helt centralt, at de kan skaffe de nødvendige medarbejdere – og her er fokus også på at få flere kvinder ind i virksomheden og dermed ind i en branche, hvor kvinder traditionelt set har været i undertal. For Radiometer er det vigtigt at fokusere langt mere på talentudvikling og den interne opkvalificering for derigennem at sikre ligeløn.
Logo for TDC

Grundig kortlægning af lønforskelle

Udgangspunktet for TDC er, at ligeløn og ligebehandling er forretningsmæssigt fornuftigt, og i mere end 10 år har TDC haft et meget aktivt ligebehandlingsudvalg med reference til koncernsamarbejdsudvalget. TDC har på denne måde taget mange initiativer for at fremme ligestillingen.
Logo for Århus kommune

Kønsfordeling på arbejdspladsen og barsel

Århus Kommune har gjort meget for at introducere nye tanker om barsel og mændenes deltagelse – en helt bevidst strategi fra Borgmesteren og Ligestillingsudvalgets side. De forsøger samtidig at blive bedre til at fordele mænd og kvinder på arbejdspladserne, således at især mænd i kvindetunge fag ikke føler sig isoleret, samtidig arbejder man for at få det bedste ud af det for begge køn.

Send jeres gode historie

Virksomheder, der har gode historier om deres arbejde med lige løn og ligestilling, er meget velkomne til at sende deres historier ind til pjaicenter@bm.dk, så andre virksomheder kan få glæde af deres erfaringer.